No More Lies. V Gotham City právě začínají popravy politické garnitury. Krvavý teror s černou lepící páskou, trhavé zvuky, těžkopádné sípání a poslední vzdechy na luxusní kůži. Kameraman Greig Fraser svítí místo činu úchvatně intimně a přitom zlověstně. Šero — světlo — temnota.

Nacházíme se ve stylovém antikvariátu na pomezí minulosti a současnosti, kdesi v bezčasí, které svou formou i náplní připomíná stylizovaný realismus David Finchera — včetně hutné atmosféry budované na všudypřítomném pocitu nebezpečí v krytu pološera i na dokonale zformované mizanscéně se smyslem pro sebemenší stylotvorné detaily.*

Neo-noir vévodí úvodní sekvenci startující detektivní zápletku. Kriminalisté v čele s…

Ondrej Cizek

love — live — create

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store